Thông tin về PGWP Và thông tin update PGWP do covid 19  (Post graduation work permit)

  • PGWP là gì

Post-Graduation Work Permit (PGWP) là loại giấy phép cho sinh viên sau khi tốt nghiệp (các chương trình từ cấp trung học trở lên) tại Canada được ở lại làm việc. Kinh nghiệm làm việc có được từ Post-Graduation Work Permit Program PGWPP sẽ giúp sinh viên quốc tế có đủ điều kiện nộp đơn tham gia định cư Canada sau tốt nghiệp theo dạng Canadian Experience Class – (CEC).

 

  1. Hiệu lực của Work permit 

PGWP được cấp dựa theo độ dài khóa học tối thiểu từ 8 tháng đến tối đa là 3 năm. Để xác định thời gian hiệu lực của work permit, nhân viên thị thực sẽ tính dựa trên thời gian khóa học của bạn ở Canada. Các kì nghỉ như nghỉ đông, hè cũng được tính vào thời gian work pẻmit

  • Cách xác định thời gian của work permit 

Thời gian work permit không được quá ngày hết hạn của hộ chiếu. Vì vậy nếu hộ chiếu của ứng viên hết hạn trước ngày hết hạn của work permit, nhân viên thị thức sẽ đánh dấu vào ô notes trong Global Case Management system. Lúc đó học sinh sẽ phải đăng kí gia hạn work permit và làm lại hộ chiếu mới để nhận đủ thời gian work permit. 

Lưu ý: Nếu khóa học thực tế của bạn ngắn hơn thời gian học(thời gian học thực tế ghi trong letter confirming the completing of the program và chương trình học không học tăng tốc), work permit sẽ được cấp theo độ dài khóa học thực tế. Ví dụ học sinh học khóa học trong vòng 12 tháng, không học tăng tốc nhưng bằng lại ghi là bằng 2 năm, vậy work permit sẽ được tính là 12 tháng theo như độ dài khóa học thực tế.

Thời gian khóa học (bao gồm chương trình nghề ở Quebec DCS và ACS Thời gian khóa học nghề ở Quebec (DVS và AVS) Thời gian PGWP 
8 tháng- 2 năm 900 giờ- 1800 giờ Thời gian của work permit bằng với thời gian của khóa học bao gồm cả kì nghỉ đông và nghỉ hè

Lưu ý: đối với học sinh học khóa DVS hoặc AVS thời gian PGWP  sẽ được tính như sau: mỗi 112 giờ học sẽ cộng thêm 1 tháng work permit 

  • Nhân viên thị thực có thể cấp work permit 3 năm cho những học sinh hoàn thành khóa thạc sĩ hoặc tiến sĩ nếu khóa học thực tế của học sinh được ghi trong thư hoàn thành khóa học của trường là 16- 23 tháng (không bao gồm kì nghỉ)
>2 năm >1800 giờ Thời gian work permir là 3 năm 
Học sinh hoàn thành nhiều hơn 1 khóa học trong 2 năm

(mỗi chương trình học phải đáp ứng đủ yêu cầu PGWP và kéo dài ít nhất 8 tháng) 

Học sinh hoàn thành nhiều hơn 1 khóa học nghề DVS hoặc AVS trong 2 năm 

(mỗi chương trình học kéo dài ít nhất 900 giờ. Nếu Khóa AVS có thể ít hơn 900 giờ thì  học thêm khóa DVS

Thời gian work permit sẽ bằng thời gian hai khóa học gộp lại. 

Nếu thời gian hoàn thành các khóa học là 2 năm hoặc hơn (hoặc đối với chương trình DVS kết hợp với AVS ở Quebec kéo dài 1800 giờ hoặc hơn trong đó chương trình DVS kéo dài  tối thiểu 900 giờ) thì sẽ được cấp work permit 3 năm 

 

  • Học tăng tốc

Nếu học sinh hoàn thành khóa học sớm hơn thời gian bình thường của khóa học do học sinh học tăng tốc, work permit sẽ được tính bằng thời gian học.

Ví dụ: nếu học sinh nhập học khóa học 1 năm nhưng học sinh đạt các yêu cầu của khóa học và chỉ học trong 8 tháng, học sinh sẽ được cấp work permit 1 năm. 

 

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ PGWP Học trực tuyến từ xa (updating)

Trước đây, chỉ chương trình nào có thời lượng học trực tuyến ít hơn 50% tổng thời gian khóa học thì mới hiệu lực trong việc xin giấy phép làm việc tại Canada (Post-Graduate Work Permit). Nếu thời gian học trực tuyến diễn ra bên ngoài Canada thì thời hạn trong giấy phép làm việc cũng sẽ bị rút ngắn lại tương đương.

 

Chính sách tạm thời PGWP do ảnh hưởng của covid 19 

 

Tất cả học sinh  được nhập học vào chương trình học vào 3/2020 hoặc bắt đầu chương trình học từ kì 3/2020 đến kì tháng 9/2021 mà không học ở caanada, hoặc 100% khóa học học online ở bên ngoài canada . Thời gian học bên ngoài Canada vẫn sẽ được tính vào thời gian Work permit cho đến ngày 31/12/202. Thời gian học ngoài Canada sau ngày 31/12/2021 sẽ không được tính vào thời gian workpermit.

Học sinh hoàn thành 2 khóa học trở lên  có thể học 100% online nếu khóa học đang diễn ra hoặc bắt đầu trong thời gian từ kì tháng 3/2020 đến  kì mùa thu 2021, cả hai khóa học đều được  dạy ở trường DLI và phải được hoàn thành trong 2 năm. Mỗi chương trình học phải đáp ứng đủ yêu cầu của PGWP và kéo dài ít nhất 8 tháng. 

 

  • Điều kiện áp dụng thay đổi chính sách PGWP tạm thời , học sinh phải đáp ứng
  • Học sinh đã nhập học khóa học vào tháng 3/2020
  • Học sinh đã bắt đầu và sẽ bắt đầu chương trình từ kì 3/2020 đến kì tháng 9/2021

+Có study permit

+ hoặc đã được chấp thuậN study permit 

+ hoặc nộp xin study permit trước khi bắt đầu khóa học và phải được chấp thuận sau đó.